KANCELARIA NOTARIALNA

Tomasz Kurnicki Mateusz Olszewski

s.c.

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. „Prawo o notariacie” notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem. Osobę, której odmówiono przeprowadzenia czynności notarialnej, poucza o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodniowym uzasadnienia odmowę.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynność w języku obcym. W takim wypadku wykorzystuje własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzysta z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki oraz opłaty sądowe.

POSZCZEGÓLNE CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z regulacji ustawy – Prawo o notariacie, Notariusz dokonuje takich czynności jak:

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, przy czym przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

W zakresie poświadczeń Notariusz ma możliwość poświadczyć: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; albo pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Na żądanie strony notariusz doręcza na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych

PRZED SPOTKANIEM Z NOTARIUSZEM

Zanim Państwo pojawią się notariusza należy wcześniej nawiązać kontakt z kancelarią. Umożliwi to określenie czynności które mają zostać wykonane oraz katalog niezbędnych dokumentów do przełożenia notariuszowi przed dokonaniem czynności.

Niezbędne do dokonania czynności dokumenty powinny zostać przedłożone notariuszowi przed umówionym terminem jej dokonania. Wcześniejsza, szczegółowa analiza umożliwi w bezpieczne, prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności. Wszelkie dokumenty powinny zostać przedłożone w oryginale. Dokonana przez notariusza ocena oraz analiza ich prawidłowości, stanowi dostateczną podstawę do przeprowadzenia czynności. Jednocześnie umożliwi zrealizowanie obowiązku czuwania nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Właśnie dokładność i zachowanie rzetelności postępowania według wskazanych zasad zapewni, że przeprowadzona czynność notarialna będzie spełniać Państwa oczekiwania.

TAJEMNICA NOTARIALNA

W świetle przepisów ustawy – Prawo o notariacie Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Wyłączenie obowiązku zachowania tajemnicy ustaje jedynie w sytuacji, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem. Jednakże również w takim przypadku, może się uchylić od ujawnienia informacji stanowiących tajemnice notarialną, w sytuacji gdyby ich ujawnienie zagrażałoby dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy notariusza może zwolnić Minister Sprawiedliwości.

Spoza zakresu tajemnicy notarialnej wyłączone są informacje, które notariusz ma obowiązek przekazać, na podstawie przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek tajemnicy notarialnej został również rozciągnięty na informacje pisemne i inne dokumenty. Wydaje się je osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne. Jedynie w sytuacji gdy z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy. Notariusz w przypadkach prawem przewidzianych przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów. Informacji ustnych o dokonanych czynnościach notariusz może jedynie udzielić instytucjom i osobom, które mają prawo otrzymać wypisy dokumentów stwierdzających te czynności.

TOMASZ KURNICKI,  MATEUSZ OLSZEWSKI
KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W KRAKOWIE

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

KANCELARIA NOTARIALNA jest czynna w godzinach:
Poniedziałek, Środa 9.00 – 17.00
Wtorek, Czwartek, Piątek 8.00 – 16.00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza wyznaczonymi

Telefon stacjonarny:

tel./fax. +48 12 430-54-54

Telefony komórkowe:

Notariusz Tomasz Kurnicki

+48 605 198 342

Notariusz Mateusz Olszewski

+48 502 617 700

NIP: 676-241-26-78

REGON: 121128278

Numer rachunku bankowego:

95 1160 2202 0000 0001 5785 1559

Zgody (nie są konieczne do korzystania ze strony, ale są konieczne, aby skorzystać z formularza kontaktowego):

3 + 12 =