KANCELARIA NOTARIALNA

Tomasz Kurnicki Mateusz Olszewski

s.c.

Dokumenty

W celu sprawnego przeprowadzenia czynności notarialnej niezbędne jest przedłożenie notariuszowi odpowiednich dokumentów oraz podanie pewnych danych.

Do dokonania czynności notarialnej niezbędne jest przedstawienie następujących danych uczestników:

 1. imiona i nazwiska,
 2. imiona rodziców,
 3. PESEL,
 4. NIP,
 5. adres zamieszkania,
 6. numer dowodu osobistego,
 7. telefon kontaktowy.

Szczegółowy wykaz dokumentów zależy od charakteru czynności. Dokładne informacje co do wymaganych dokumentów uzyskają Państwo po nawiązaniu kontaktu z kancelarią. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zestawień dokumentów koniecznych do dokonania czynności.

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 1. zaświadczenie wydane przez spółdzielnię,
 2. odpis księgi wieczystej dla mieszkania, jeżeli taka została założona,
 3. wcześniejszy akt nabycia lokalu taki jak:
 • akt notarialny,
 • dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • przy nabyciu w drodze spadku – postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia oraz pisemna zgoda naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo zaświadczenie potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

ZBYCIE SAMODZIELNEGO LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

 1. odpis księgi wieczystej,
 2. zaświadczenie z którego wynika, iż w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba na pobyt czasowy lub na pobyt stały,
 3. poprzedni akt nabycia lokalu:
 • akt notarialny
 • w sytuacji gdy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia oraz pisemna zgoda naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo zaświadczenie potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 1. odpis księgi wieczystej,
 2. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 3. w przypadku odmiennej numeracji w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów to wykaz zmian gruntowych,
 4. zaświadczenie z urzędu gminy na terenie której leży nieruchomość o treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nieruchomości albo zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości,
 5. poprzedni akt nabycia nieruchomości akt notarialny a w przypadku gdy nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia oraz pisemna zgoda naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo zaświadczenie potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

SPORZĄDZENIE AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. testament spadkodawcy (o ile został sporządzony),
 3. odpis aktu małżeństwa w przypadku gdy małżonek żyje,
 4. odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci które nie wstąpiły w związek małżeński a w przypadku zamężnych córek – ich akty małżeństwa,
 5. w przypadku jeżeli dzieci nie żyją, ich akty zgonu oraz akty stanu cywilnego ich zstępnych,
 6. numer PESEL spadkodawcy.

TOMASZ KURNICKI,  MATEUSZ OLSZEWSKI
KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W KRAKOWIE

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez e-mail.

KANCELARIA NOTARIALNA jest czynna w godzinach:
Poniedziałek, Środa 9.00 – 17.00
Wtorek, Czwartek, Piątek 8.00 – 16.00

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spotkania poza wyznaczonymi.

Telefon stacjonarny:

tel./fax. +48 12 430-54-54

Telefony komórkowe:

Notariusz Tomasz Kurnicki

+48 605 198 342

Notariusz Mateusz Olszewski

+48 502 617 700

NIP: 676-241-26-78

REGON: 121128278

Numer rachunku bankowego:
95 1160 2202 0000 0001 5785 1559

Zgody (nie są konieczne do korzystania ze strony, ale są konieczne, aby skorzystać z formularza kontaktowego):

9 + 13 =